send link to app

Dinh dưỡng Ứng dụng app for iPhone and iPad


4.2 ( 9152 ratings )
Business Food & Drink
Developer: Hoang Duc Thinh
Free
Current version: 1.0, last update: 1 year ago
First release : 09 Jun 2015
App size: 4.93 Mb

Là mô hình tư vấn dinh dưỡng chuẩn mực nhằm phát triển và ứng dụng các sản phẩm dinh dưỡng hiệu quả cho cộng đồng.